darunee yusoh

darunee  yusoh
s5111134019.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 10)

16/7/55
-จัดกิจกรรทกีฬาสีอำเภอที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
17/7/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีความตั้งใจและซักถามในเวลาเรียน
- จัดบอร์ดเวรประจำวันของนักเรียนชั้นป.6

18/7/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดบอร์ด 
19/7/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1 และ ม.2   นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความสนใจในการเรียน
- ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
- ประชุมร่วมกับครูเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ
 20/7/55
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ป.6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน  และมีความกระตือรือร้น
- ทำโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและโครงการการเรียนซ่อมเสริม


วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 9)

9/7/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1  นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซักถามเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหา
- สอนแทนวิชาสุขศึกษานักเรียนชั้นป.6
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
10/7/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
- ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน

- จัดห้องวิทยาศาสตร์
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
11/7/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
- สอนแทนวิชาสุขศึกษา
12/7/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น และ ม.2   นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความสนใจในการเรียน
- ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
- ศึกษาพืชพรรณภายในโรงเรียน 
- เตรียมสถานที่สำหรับครูวลัยลักษณ์ที่จะมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับหมู่เลือดและไดโนเสาร์ไทย
 13/7/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ป.6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน  และมีความกระตือรือร้น
- ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน
ซ้อมเพลงเชียร์
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 8)

2/7/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1  นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซักถามเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหา
- ตรวจการบ้านนักเรียน
- เตรียมเนื้อหาการสอน
3/7/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีความตั้งใจ  มีการถามตอบในเวลาเรียน มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม
- เข้าไปสอนนักเรียนชั้นอนุบาล

- เข้าสอนแทนนักเรียนชั้นป.4 วิชาการงานอาชีพ
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
4/7/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
เข้าไปสอนนักเรียนชั้นอนุบาล- ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน
- สอนแทนวิชาวิทย์เสริม
5/7/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2   นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ถ้าไม่เข้าใจก็จะถาม
- ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน
- ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
- ศึกษาพืชพรรณภายในโรงเรียน 
เข้าไปสอนนักเรียนชั้นอนุบาล
 6/7/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ป.6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน  และมีความกระตือรือร้น
- จัดห้องวิทยาศาสตร์
สอนแทนวิชาวิทยาศาสตร์เสริม