darunee yusoh

darunee  yusoh
s5111134019.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 10)

16/7/55
-จัดกิจกรรทกีฬาสีอำเภอที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
17/7/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีความตั้งใจและซักถามในเวลาเรียน
- จัดบอร์ดเวรประจำวันของนักเรียนชั้นป.6

18/7/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดบอร์ด 
19/7/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1 และ ม.2   นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความสนใจในการเรียน
- ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
- ประชุมร่วมกับครูเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ
 20/7/55
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ป.6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน  และมีความกระตือรือร้น
- ทำโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและโครงการการเรียนซ่อมเสริม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น