darunee yusoh

darunee  yusoh
s5111134019.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 9)

9/7/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1  นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซักถามเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหา
- สอนแทนวิชาสุขศึกษานักเรียนชั้นป.6
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
10/7/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
- ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน

- จัดห้องวิทยาศาสตร์
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
11/7/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
- สอนแทนวิชาสุขศึกษา
12/7/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น และ ม.2   นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความสนใจในการเรียน
- ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
- ศึกษาพืชพรรณภายในโรงเรียน 
- เตรียมสถานที่สำหรับครูวลัยลักษณ์ที่จะมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับหมู่เลือดและไดโนเสาร์ไทย
 13/7/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ป.6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน  และมีความกระตือรือร้น
- ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน
ซ้อมเพลงเชียร์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น