darunee yusoh

darunee  yusoh
s5111134019.blogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 10)

16/7/55
-จัดกิจกรรทกีฬาสีอำเภอที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
17/7/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีความตั้งใจและซักถามในเวลาเรียน
- จัดบอร์ดเวรประจำวันของนักเรียนชั้นป.6

18/7/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
- จัดบอร์ด 
19/7/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1 และ ม.2   นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความสนใจในการเรียน
- ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
- ประชุมร่วมกับครูเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ
 20/7/55
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ป.6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน  และมีความกระตือรือร้น
- ทำโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและโครงการการเรียนซ่อมเสริม


วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 9)

9/7/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1  นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซักถามเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหา
- สอนแทนวิชาสุขศึกษานักเรียนชั้นป.6
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
10/7/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ
- ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน

- จัดห้องวิทยาศาสตร์
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
11/7/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
- สอนแทนวิชาสุขศึกษา
12/7/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น และ ม.2   นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความสนใจในการเรียน
- ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
- ศึกษาพืชพรรณภายในโรงเรียน 
- เตรียมสถานที่สำหรับครูวลัยลักษณ์ที่จะมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับหมู่เลือดและไดโนเสาร์ไทย
 13/7/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ป.6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน  และมีความกระตือรือร้น
- ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน
ซ้อมเพลงเชียร์




















วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 8)

2/7/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1  นักเรียนมีความรับผิดชอบ ซักถามเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหา
- ตรวจการบ้านนักเรียน
- เตรียมเนื้อหาการสอน
3/7/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีความตั้งใจ  มีการถามตอบในเวลาเรียน มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม
- เข้าไปสอนนักเรียนชั้นอนุบาล

- เข้าสอนแทนนักเรียนชั้นป.4 วิชาการงานอาชีพ
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
4/7/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
เข้าไปสอนนักเรียนชั้นอนุบาล- ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน
- สอนแทนวิชาวิทย์เสริม
5/7/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2   นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ถ้าไม่เข้าใจก็จะถาม
- ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน
- ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
- ศึกษาพืชพรรณภายในโรงเรียน 
เข้าไปสอนนักเรียนชั้นอนุบาล
 6/7/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ป.6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน  และมีความกระตือรือร้น
- จัดห้องวิทยาศาสตร์
สอนแทนวิชาวิทยาศาสตร์เสริม













วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 7)

25/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1 นักเรียนมีความตั้งใจ ช่างคิด ช่างสังเกต
- ช่วยอาจารย์พิมพ์เอกสาร
- ซ้อมเพลงเชียร์  ซ้อมกีฬา
26/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีความร่วมมือเป็นอย่างดี สามารถตอบคำถามได้- ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
27/6/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่สอน และมีความสุขในการเรียน
- ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬาและซ้อมร้องเพลงเชียร์
28/6/55 - 29/6/55 -กีฬาสีเครือข่าย ไปแข่งขันที่โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่๙๒ 




กิจกรรมกีฬาสี














วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 6)


18/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเข้าในในเนื้อหาที่สอน ช่างคิด ช่างสังเกต
- จัดบอร์ดเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่
- ซ้อมเพลงเชียร์
19/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีการถามตอบในเวลาเรียน มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม
- จัดบอร์ดอุปกรณ์การทดลองในห้องวิทยาศาสตร์

- ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
20/6/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่สอน และมีความสุขในการเรียน
- ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬาและซ้อมร้องเพลงเชียร์
21/6/55  
- จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นป.4-ม.3 ตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนเย็นโดยจะเชิญวิทยากรมาบรรยาย
22/6/55 
- ลา 1 วัน เพื่อไปเซ็นต์สัญญาเงินกู้







วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555



บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 5)

11/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1  นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเข้าในในเนื้อหาที่สอน ช่างคิด ช่างสังเกต
- ตรวจการบ้านนักเรียน
- จัดเตรียมเพลงเชียร์ เพื่อทำการซ้อมนักเรียนในวันกีฬาสี
- ซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา
12/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีการถามตอบในเวลาเรียน มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม
- ศึกษางานธุรการต่างๆในชั้นเรียน

- ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการร่วมกับครูพี่เลี้ยงเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างที่เกี่ยวกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
13/6/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
- ช่วยครูทำความสะอาดห้องการงาน
- ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา
14/6/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2   นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ถ้าไม่เข้าใจก็จะถาม
- ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
- ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
- ศึกษาพืชพรรณภายในโรงเรียน  ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา
- จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
15/6/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ป.6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน 
- เรียนรู้งานธุรการทั่วไปในชั้นเรียน
ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา




      กิจกรรมวันไหว้ครู