darunee yusoh

darunee  yusoh
s5111134019.blogspot.com

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 6)


18/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเข้าในในเนื้อหาที่สอน ช่างคิด ช่างสังเกต
- จัดบอร์ดเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่
- ซ้อมเพลงเชียร์
19/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีการถามตอบในเวลาเรียน มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม
- จัดบอร์ดอุปกรณ์การทดลองในห้องวิทยาศาสตร์

- ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
20/6/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่สอน และมีความสุขในการเรียน
- ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬาและซ้อมร้องเพลงเชียร์
21/6/55  
- จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นป.4-ม.3 ตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนเย็นโดยจะเชิญวิทยากรมาบรรยาย
22/6/55 
- ลา 1 วัน เพื่อไปเซ็นต์สัญญาเงินกู้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น