darunee yusoh

darunee  yusoh
s5111134019.blogspot.com

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 1 )

14-5-55
- ทำกิจกรรมหน้าแถว นักเรียนทุกคนรวมกันเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เข้าร่วมประชุม เข้าประชุมร่วมกับคณะครูเพื่อชี้แจงรายละเอียดและความเป็นอยู่ของโรงเรียนบ้านทุ่งชน

- เข้าพบอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อที่จะจัดตารางเนื้อหาการสอน
15-5-55
- จัดเวรประจำวัน  รอรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน 
- ศึกษาข้อมูลและสภาพทั่วไปของโรงเรียน
16-5-55
- เข้าไปทำความรู้จักกับนักเรียนชั้นป.6 ที่จะจัดการเรียนการสอน นักเรียนในชั้นนี้ดูภาพร่วมแล้วก็มีความตั้งใจดี
- จัดทำแผนการสอน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
17-5-55
- ทำกิจกรรมหน้าแถว นักเรียนทุกคนร่วมกันเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ศึกษาทั่วไปของโรงเรียน

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นม.2, ม.1 ซึ่งเป็นคาบแรกที่เข้าไปสอน นักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
18-5-55
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.6 , ม.1 ห้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ช่างคิดช่างถาม
- เรียนรู้งานธุรการทั่วไปในชั้นเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น