darunee yusoh

darunee  yusoh
s5111134019.blogspot.com

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 3)

28/5/55
- กิจกรรมหน้าแถว  นักเรียนทุกคนมีความร่วมมือในการเข้าแถว
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1  นักเรียนบางคนตั้งใจเรียนและบางคนไม่ตั้งใจเรียน
- ช่วยครูพี่เลี้ยงเขียนแบบบันทึกนักเรียน เรียนรู้งานธุรการทั่วไปในชั้นเรียน

29/5/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีการถามตอบในเวลาเรียน
- ศึกษางานธุรการต่างๆในชั้นเรียน

- เตรียมเนื้อหาการสอน และสื่อต่างๆ
30/5/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

31/5/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ดูภาพรวมแล้วนักเรียนมีความสุขในการเรียน  ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
- ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
- ศึกษาพืพรรณภายในโรงเรียน
1/6/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ป.6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน 
- เข้าสอนแทนนักเรียนชั้น ป.6 วิชาศิลปะ
- เรียนรู้งานธุรการทั่วไปในชั้นเรียน
- เข้าสอนแทนนักเรียนชั้น ม.2 วิชาวิทย์เสริม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น