darunee yusoh

darunee  yusoh
s5111134019.blogspot.com

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 7)

25/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1 นักเรียนมีความตั้งใจ ช่างคิด ช่างสังเกต
- ช่วยอาจารย์พิมพ์เอกสาร
- ซ้อมเพลงเชียร์  ซ้อมกีฬา
26/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีความร่วมมือเป็นอย่างดี สามารถตอบคำถามได้- ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
27/6/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่สอน และมีความสุขในการเรียน
- ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬาและซ้อมร้องเพลงเชียร์
28/6/55 - 29/6/55 -กีฬาสีเครือข่าย ไปแข่งขันที่โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่๙๒ 
กิจกรรมกีฬาสี


วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 6)


18/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเข้าในในเนื้อหาที่สอน ช่างคิด ช่างสังเกต
- จัดบอร์ดเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่
- ซ้อมเพลงเชียร์
19/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีการถามตอบในเวลาเรียน มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม
- จัดบอร์ดอุปกรณ์การทดลองในห้องวิทยาศาสตร์

- ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
20/6/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่สอน และมีความสุขในการเรียน
- ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬาและซ้อมร้องเพลงเชียร์
21/6/55  
- จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นป.4-ม.3 ตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนเย็นโดยจะเชิญวิทยากรมาบรรยาย
22/6/55 
- ลา 1 วัน เพื่อไปเซ็นต์สัญญาเงินกู้วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 5)

11/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1  นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเข้าในในเนื้อหาที่สอน ช่างคิด ช่างสังเกต
- ตรวจการบ้านนักเรียน
- จัดเตรียมเพลงเชียร์ เพื่อทำการซ้อมนักเรียนในวันกีฬาสี
- ซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา
12/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีการถามตอบในเวลาเรียน มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม
- ศึกษางานธุรการต่างๆในชั้นเรียน

- ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการร่วมกับครูพี่เลี้ยงเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างที่เกี่ยวกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
13/6/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
- ช่วยครูทำความสะอาดห้องการงาน
- ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา
14/6/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2   นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ถ้าไม่เข้าใจก็จะถาม
- ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
- ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
- ศึกษาพืชพรรณภายในโรงเรียน  ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา
- จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
15/6/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ป.6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน 
- เรียนรู้งานธุรการทั่วไปในชั้นเรียน
ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา
      กิจกรรมวันไหว้ครู


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 4)

4/6/55
- หยุดวิสาขบูชา
5/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีการถามตอบในเวลาเรียน
- ศึกษางานธุรการต่างๆในชั้นเรียน

- เตรียมเนื้อหาการสอน และสื่อต่างๆ
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
6/6/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา
7/6/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ดูภาพรวมแล้วนักเรียนมีความสุขในการเรียน  ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
- ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
- ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
- ศึกษาพืชพรรณภายในโรงเรียน  ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา
8/6/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ป.6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน 
- เช็คการแปรงฟันของนักเรียน และตรวจการแต่งกาย
- เรียนรู้งานธุรการทั่วไปในชั้นเรียน
- ทำแบบประเมินตัวชี้วัดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 3)

28/5/55
- กิจกรรมหน้าแถว  นักเรียนทุกคนมีความร่วมมือในการเข้าแถว
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1  นักเรียนบางคนตั้งใจเรียนและบางคนไม่ตั้งใจเรียน
- ช่วยครูพี่เลี้ยงเขียนแบบบันทึกนักเรียน เรียนรู้งานธุรการทั่วไปในชั้นเรียน

29/5/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีการถามตอบในเวลาเรียน
- ศึกษางานธุรการต่างๆในชั้นเรียน

- เตรียมเนื้อหาการสอน และสื่อต่างๆ
30/5/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

31/5/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ดูภาพรวมแล้วนักเรียนมีความสุขในการเรียน  ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
- ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
- ศึกษาพืพรรณภายในโรงเรียน
1/6/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ป.6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน 
- เข้าสอนแทนนักเรียนชั้น ป.6 วิชาศิลปะ
- เรียนรู้งานธุรการทั่วไปในชั้นเรียน
- เข้าสอนแทนนักเรียนชั้น ม.2 วิชาวิทย์เสริม

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 2)

21-5-55
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน ชั้น ม.1 คาบที่ 1 นักเรียนจะตั้งใจเรียนก็มีบ้างที่เล่นแต่รวมๆก็ดี
- ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน
22-5-55
- เข้าเวรตอนเช้า รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน และทำกิจกรรมตอนเช้าหน้าแถว
- เข้าสอนนักเรียน ชั้นม. 2 คาบที่ 1 เด็กนักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี
- เข้าสอนแทน ป.6 วิชา วิชาศิลปะ นักเรียนทุกคนน่ารักมาก เชื่อฟัง ตั้งใจทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย
23-5-5
- เข้าประชุม ประชุมร่วมกับนักศึกษาฝึกสอน ผอ.พูดคุยเรื่องความเป็นอยู่ที่โรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1กับ ป.6 นักเรียนส่วนมากตั้งใจเรียนและทำการทดลองเป็นอย่างดี แต่มีส่วนน้อยที่พูดมาก เล่นบ้าง
24-5-55
- ทำกิจกรรมหน้าแถว นักเรียนมีความร่วมมือในการเข้าแถวเป็นระเบียบดี
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นม.1 กับ ม.2 ส่วนมากนักเรียนจะมีความสนในในเรื่องการทดลองมากกว่าทฤษฏี
- พูดคุยกับอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับงานธุรการในชั้นเรียน
25-5-55
- ทำกิจกรรมหน้าแถว นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็ยระเบียบ
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6  และ ม.2 นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี 
- รับและส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 1 )

14-5-55
- ทำกิจกรรมหน้าแถว นักเรียนทุกคนรวมกันเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เข้าร่วมประชุม เข้าประชุมร่วมกับคณะครูเพื่อชี้แจงรายละเอียดและความเป็นอยู่ของโรงเรียนบ้านทุ่งชน

- เข้าพบอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อที่จะจัดตารางเนื้อหาการสอน
15-5-55
- จัดเวรประจำวัน  รอรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน 
- ศึกษาข้อมูลและสภาพทั่วไปของโรงเรียน
16-5-55
- เข้าไปทำความรู้จักกับนักเรียนชั้นป.6 ที่จะจัดการเรียนการสอน นักเรียนในชั้นนี้ดูภาพร่วมแล้วก็มีความตั้งใจดี
- จัดทำแผนการสอน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
17-5-55
- ทำกิจกรรมหน้าแถว นักเรียนทุกคนร่วมกันเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ศึกษาทั่วไปของโรงเรียน

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นม.2, ม.1 ซึ่งเป็นคาบแรกที่เข้าไปสอน นักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
18-5-55
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.6 , ม.1 ห้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ช่างคิดช่างถาม
- เรียนรู้งานธุรการทั่วไปในชั้นเรียน

ตารางสอน  

  วัน / เวลา

08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30


พัก

กลาง

วัน
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
จันทร์
วิทย์  ม.1อังคาร
วิทย์  ม.2พุธ
วิทย์  ป.6
วิทย์ ม.1


พฤหัส
วิทย์  ม.2
วิทย์  ม.1


ศุกร์
วิทย์  ป.6

วิทย์ ม.2


วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

แนะนำตนเอง

                                   ประวัตินักศึกษา
ชื่อนางสาวดารูนี  ยูโซ๊ะ   รหัสประจำตัว 5111134019

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
   
คณะครุศาสตร์   หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5

โทรศัพท์   0857929120  E-mail   s5111134019@gmail.com


ภูมิลำเนาเดิม   22/2   ม.7    ต.บูกิต    อ.เจาะไอร้อง   จ.นราธิวาส  96130


อาจารย์ที่ปรึกษา   อ.สาวิตรี  ชามทอง  +  อ.ธวัชชัย   คงนุ่ม