darunee yusoh

darunee  yusoh
s5111134019.blogspot.com

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 4)

4/6/55
- หยุดวิสาขบูชา
5/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีการถามตอบในเวลาเรียน
- ศึกษางานธุรการต่างๆในชั้นเรียน

- เตรียมเนื้อหาการสอน และสื่อต่างๆ
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
6/6/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา
7/6/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ดูภาพรวมแล้วนักเรียนมีความสุขในการเรียน  ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
- ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
- ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
- ศึกษาพืชพรรณภายในโรงเรียน  ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา
8/6/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ป.6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน 
- เช็คการแปรงฟันของนักเรียน และตรวจการแต่งกาย
- เรียนรู้งานธุรการทั่วไปในชั้นเรียน
- ทำแบบประเมินตัวชี้วัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น