darunee yusoh

darunee  yusoh
s5111134019.blogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 2)

21-5-55
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน ชั้น ม.1 คาบที่ 1 นักเรียนจะตั้งใจเรียนก็มีบ้างที่เล่นแต่รวมๆก็ดี
- ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน
22-5-55
- เข้าเวรตอนเช้า รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน และทำกิจกรรมตอนเช้าหน้าแถว
- เข้าสอนนักเรียน ชั้นม. 2 คาบที่ 1 เด็กนักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี
- เข้าสอนแทน ป.6 วิชา วิชาศิลปะ นักเรียนทุกคนน่ารักมาก เชื่อฟัง ตั้งใจทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย
23-5-5
- เข้าประชุม ประชุมร่วมกับนักศึกษาฝึกสอน ผอ.พูดคุยเรื่องความเป็นอยู่ที่โรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1กับ ป.6 นักเรียนส่วนมากตั้งใจเรียนและทำการทดลองเป็นอย่างดี แต่มีส่วนน้อยที่พูดมาก เล่นบ้าง
24-5-55
- ทำกิจกรรมหน้าแถว นักเรียนมีความร่วมมือในการเข้าแถวเป็นระเบียบดี
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นม.1 กับ ม.2 ส่วนมากนักเรียนจะมีความสนในในเรื่องการทดลองมากกว่าทฤษฏี
- พูดคุยกับอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับงานธุรการในชั้นเรียน
25-5-55
- ทำกิจกรรมหน้าแถว นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็ยระเบียบ
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6  และ ม.2 นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี 
- รับและส่งนักเรียนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น