darunee yusoh

darunee  yusoh
s5111134019.blogspot.com

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน  (สัปดาห์ที่ 5)

11/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1  นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความเข้าในในเนื้อหาที่สอน ช่างคิด ช่างสังเกต
- ตรวจการบ้านนักเรียน
- จัดเตรียมเพลงเชียร์ เพื่อทำการซ้อมนักเรียนในวันกีฬาสี
- ซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา
12/6/55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.2  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีการถามตอบในเวลาเรียน มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม
- ศึกษางานธุรการต่างๆในชั้นเรียน

- ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการร่วมกับครูพี่เลี้ยงเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างที่เกี่ยวกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- คุมนักเรียนทำความสะอาด
13/6/55
- เข้าเวรตอนเช้า  รับนักเรียนหน้าประตูของโรงเรียนและทำกิจกรรมหน้าแถวตอนเช้า 
- ตรวจดูนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.1 นักเรียนมีไหวพริบในการเรียน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
- ช่วยครูทำความสะอาดห้องการงาน
- ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา
14/6/55  
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2   นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ถ้าไม่เข้าใจก็จะถาม
- ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์งาน
- ตรวจงานและการบ้านของนักเรียน
- ศึกษาพืชพรรณภายในโรงเรียน  ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา
- จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
15/6/55 
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ป.6  นักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนดี ขยัน 
- เรียนรู้งานธุรการทั่วไปในชั้นเรียน
ฝึกซ้อมนักเรียนเล่นกีฬา
      กิจกรรมวันไหว้ครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น